ผลงานวิชาการ

นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี