ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จัดทำโดย : นายสาธิต ปุ้งโพธิ์ , นางสาวจีระนันท์ ผลกาย