บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   
  นางสุวิไล  จันทร์สนอง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
     
นางศุภร  เสาวัง  ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ตรงเที่ยง  นางสาวพจนพร  รุ่งทอง
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
     
 นายชยพล เพชรพิมล นางณพิชญา เพชรพิมล นางช่อทิพย์ อินทรักษา 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
     
     
 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง นางสาวจิรภา ศรีนวล 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
     
 นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ นางสาววนานุช แวงอุ้ย  
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ