บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   
  นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
     
นางศุภร  เสาวัง นางสาววนานุช แวงอุ้ย นางสาวปัทมา  ลิ้มติ้ว
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
  นางสาวกฤษติยาภรณ์ ภายภิภพ
   เจ้าหน้าที่