บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   
  นางสาวพจนพร  รุ่งทอง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
     
นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์ นางพิไลลักษณ์  อ่อนละมูล นางสาววนานุช  แวงอุ้ย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
     
นายรติ  จิรนิรัติศัย นางสาวธมลวรรณ  หลอดทองแดง นางสาวกฤษติยาภรณ์  ภายภิภพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่