บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   
  นางสาวจีรวรรณ  สุขสมบูรณ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     
นางสาวพิมพ์นิภา  นิยมญาติ นายสรพงษ์  กุ้ยบำรุง นางสาวสุกัญญา  พวกสนิท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
นายปราการ  ปุ๊ดตัน นางวาสนา  ป้อมปราณี นายฐาณัทอิชณน์  สีทองเที่ยว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นางสาวพริมา  นงค์นวล นางสาวปุณณ์ภรณ์ ใยเยื่อ
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่