บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   
  นางสาวจีรวรรณ  สุขสมบูรณ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     
นางสาวพิมพ์นิภา  นิยมญาติ  นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง นางสาวมนจิรา คงแก้ว
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
     
นางวาสนา  ป้อมปราณี  นายฐาณัทอิชณน์ สีทองเที่ยว  นางสาวพริมา นงค์นวล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
     
     
นางสาวธมลวรรณ หลอดทองแดง  
เจ้าหน้าที่