บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
     
   
  นายกฤษฎา  คำอาจ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     
นายนนทวัต  คำประดิษฐ์ นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ นางสาวสุภัค  สังข์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
นางสาวภัทรฉัตร  จันทร์จุฬาลักษณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ