บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
     
   
  นายกฤษฎา  คำอาจ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     
นายนนทวัต  คำประดิษฐ์ นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ นางสาวสุภัค  สังข์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
นายปริญญา  พลประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน