บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
   
  นายกฤษฎา  คำอาจ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     
นางสาวพัชรี  มั่นการ นายนนทวัต  คำประดิษฐ์ นายปริญญา  พลประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน