บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
   
  นายกฤษฎา  คำอาจ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     
นางสาวพัชรี  มั่นการ นายนนทวัต  คำประดิษฐ์ นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
นายปริญญา  พลประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน