บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
   
  นางชุติกานต์  สามชูศรี  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
นางสาวกัณญภัทร  ใหม่เมือง นางสาวพัชรี  มั่นการ นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางสาวชัชชญา  มานะประสพสุข นางสาวฉันทนา  ทำนอง นางภัณฑิรา  ดอกไม้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่
     
 
  นางสาวนันทมาศ  อินทร์ฉาย
  เจ้าหน้าที่