บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   
  นางชุติกานต์  สามชูศรี  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
นางสาวกัณญภัทร  ใหม่เมือง  นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ  นางสาวชัชชญา  มานะประสพสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 
นางภัณฑิรา  ดอกไม้ นางสาวนันทมาศ  อินทร์ฉาย
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่