บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
   
  นางชุติกานต์  สามชูศรี  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
นางสาวกัณญภัทร  ใหม่เมือง นางสาวพัชรี  มั่นการ นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางศรีประภา  เปิกตั๋ว นางสาวพรนิภา  วิถารมย์ นางภัณฑิรา  ดอกไม้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
     
นางสาวนันทมาศ  อินทร์ฉาย
เจ้าหน้าที่