บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   
  นางชุติกานต์  สามชูศรี  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
นางสาวกัณญภัทร  ใหม่เมือง  นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ  นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 
นางสาวชัชชญา  มานะประสพสุข นางภัณฑิรา  ดอกไม้ นางสาวนันทมาศ  อินทร์ฉาย
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่