บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี  
   
  นายสาธิต  ปุ้งโพธิ์  
  นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
      นางสาวจีระนันต์  ผลกาย  
 
เจ้าหน้าที่