บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
   
  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
     
นางชมพูนุท  บุญชูชีพ  นางสาวดลภา  ผลจรัญ  นางสาวฉัตรกมล  ศิริกุลรุ่งโรจน์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     
    
 นางวันทนา  เกษมสิทธิ์  นางพรทิพย์  มีสีผ่อง  นางสาวมลฤดี  เหลืองศิริ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  เจ้าหน้าที่