บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
   
  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์  
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
     
นางชมพูนุท  บุญชูชีพ  นางสาวดลภา  ผลจรัญ  นางวันทนา  เกษมสิทธิ์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     
      
 นางพรทิพย์  มีสีผ่อง  นางสาวชลลดา  หมีป่า นางสาวมลฤดี  เหลืองศิริ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่