บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
   
  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
     
นางชมพูนุท  บุญชูชีพ  นางสาวดลภา  ผลจรัญ  นางสาวธนวรรณ  พันธุ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
นางสาวฉัตรกมล  ศิริกุลรุ่งโรจน์ นางสาวนงนุช  หนูพรม นางสาวรสสุคนธ์  บำรุงพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     
นางพรทิพย์  มีสีผ่อง นางสาวชญาณี  จานวงค์ นางสาวมลฤดี  เหลืองศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่