บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   นายชาคsิต  sาชuิธยากs  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
      นายศุทธสิทธิ์  ชาวอบทม  
 
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์