บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายกฤษฎา  คำอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
นายชาคริต  ราชนิธยากร  นายศุทธสิทธิ์  ชาวอบทม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์