ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี   นายภานุวัชร  แก้วลำหัด  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  
นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์ นางสาวณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ