ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี


นางสุชาดา   ลิ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3232-7443
Email : suchadalimsawat28@gmail.com

นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์ นางกชพร  มั่งประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
โทร : 0-3232-7443 โทร : 0-3232-7443
Email : panjaphut@gmail.com Email : kp.m834897@gmail.com