บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์  
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา