บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์  
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
      นางสาวปัทมา  ลิ้มติ้ว  
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ