บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
   
  นางชนิดาภา  เดชคลัง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
นางรุ่งทิพย์ จงประสิทธิ์  นายปัฐกร เจริญธนาการ  นางศิลานี น่วมด้วง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
     
นายวิเชาว์ มงคลสัจจา นางสาวน้องนุช ถนอมผิว นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ
 ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 (ช่วยราชการ)  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
     
     
นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร นางสาวกฤษติยาภรณ์ ภายภิภพ นางลัคนา เกตุมณี
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด
     
     
นางนฤมล มีกลิ่น  นายอนุชา ใจดี นายสันติ ทองเสงี่ยม
 พนักงานทำความสะอาด  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
     
     
 นายสมบัติ พวงมาลัย
   พนักงานรักษาความปลอดภัย