บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
   
  นางชนิดาภา  เดชคลัง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
นางรุ่งทิพย์ จงประสิทธิ์  นายปัฐกร เจริญธนาการ  นางศิลานี น่วมด้วง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
     
นายวิเชาว์ มงคลสัจจา นางสาวน้องนุช ถนอมผิว นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ
 ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
     
     
นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร นางลัคนา เกตุมณี นางนฤมล มีกลิ่น
 เจ้าหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด  พนักงานทำความสะอาด
     
     
 นายอนุชา ใจดี นายสันติ ทองเสงี่ยม  นายสมบัติ พวงมาลัย
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  พนักงานรักษาความปลอดภัย