กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยการวัดและประเมินผล (กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดประเมินผล ครั้งที่ 2)


หน่วยตรวจสอบภายใน

ไฟล์บรรยายผู้ตรวจสอบภายใน (ผอ.ชฎาวัลย์ ชุมวรฐายี)


กลุ่มอำนวยการ

- แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม สพม.รบ (สำหรับการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
- คู่มือการใช้  MyOffice  สำหรับโรงเรียน
- แบบใบลาพักผ่อน
- ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
- แบบยกเลิกวันลา
- ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- แบบขอใช้ห้องประชุมและอาหารว่าง
- แบบบันทึกการเปลี่ยนเวร
- บันทึกการปฏิบัติงานลูกจ้าง
- แบบถ่ายเอกสาร


กลุ่มนโยบายและแผน

- บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2563
- บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562
ไฟล์บรรยาย อ.สุรินทร์
ไฟล์บรรยาย อ.คำภา
-  ไฟล์บรรยาย อ.วันชัย
-  ไฟล์บรรยาย อ.ถนอมวรรณ
-  แบบขอใช้ข้อมูลสารสนเทศ
บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน payment 2558-2559


กลุ่มบริหารงานบุคคล

- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
- แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
- แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ.7
- แบบคำขอมีบัตร
- แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
- ใบมอบอำนาจ
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ)
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับ ข้าราชการ แบบ 1 (กรณี เขียนครั้งแรก)
แบบขอลาออกจากราชการ
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรงโรงเรียน
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป
 สัญญาจ้างค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
- บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมในงบประมาณ
- แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
- แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
- ใบสำคัญรับเงิน
- สัญญาการยืนเงิน (แบบ 8500)
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถยนต์ส่วนตัว) (แบบ 111)
-  รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 60
-  รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 60