สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

เลขที่ 421  อาคาร 6 ชั้น 6  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ถ.เสือป่า  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000

โทรศัพท์  0-3232-7443 ,  0-3232-1434

โทรสาร  0-3232-1433

E-Mail  :  sesaorb@sesao8.go.th

   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน

 
   กลุ่มอำนวยการ 10
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11
   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 12
   กลุ่มนโยบายและแผน 13
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14
   กลุ่มบริหารงานบุคคล 15
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 16
   กลุ่มงานวินัย และนิติการ 17
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18
   หน้าห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 19
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 20