งบทดลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

Click  เลือกเดือนที่ต้องการ

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์
มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม  มีนาคม
 เมษายน  เมษายน  เมษายน  เมษายน   เมษายน
 พฤษภาคม  พฤษภาคม  พฤษภาคม  พฤษภาคม  พฤษภาคม
 มิถุนายน  มิถุนายน  มิถุนายน  มิถุนายน  มิถุนายน
 กรกฎาคม  กรกฎาคม  กรกฎาคม  กรกฎาคม  กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม  สิงหาคม   สิงหาคม  สิงหาคม
 กันยายน  กันยายน  กันยายน  กันยายน  กันยายน
 ตุลาคม  ตุลาคม  ตุลาคม  ตุลาคม  ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม  ธันวาคม  ธันวาคม ธันวาคม  ธันวาคม ธันวาคม