ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

boss8

 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  
 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8