บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
  p3  
  นายกฤษฎา  คำอาจ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
     

service_05

 นายชาคริต  ราชนิธยากร  
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ