บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  chutikan  
  นางชุติกานต์  สามชูศรี  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
     

b2

 นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์  
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ