บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  a1  
  นางชนิดาภา  เดชคลัง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
     

b2

 นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์  
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ