บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
  DSC_0016  
  นางสุวิไล  จันทร์สนอง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
     
sp wattana114 pojjanaporn114
นางศุภร  เสาวัง  ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ตรงเที่ยง  นางสาวพจนพร  รุ่งทอง
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
 chayapon  napitchaya chotip 
 นายชยพล เพชรพิมล นางณพิชญา เพชรพิมล นางช่อทิพย์ อินทรักษา 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
 na  na na 
 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง นางสาวจิรภา ศรีนวล 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
 na  wananuch  
 นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ นางสาววนานุช แวงอุ้ย  
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
     
 DSC_0066  na  
 นางสาวยศวดี คมศักดิ์สินธุ์ นางสาววราภรณ์  กรรณสูต  
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่