บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  s1  
  นายภูวนาถ   คงประพันธ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     
s2 sorapong DSCF2062
นางฉัฐมา  สินธุเสน  นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง  นางวาสนา  ป้อมปราณี
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
   s6  
  นางสาวธมลวรรณ  หลอดทองแดง  

 เจ้าหน้าที่