บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  s1  
  นายภูวนาถ   คงประพันธ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     
sorapong monjira DSCF2062
นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง  นางสาวมนจิรา คงแก้ว นางวาสนา  ป้อมปราณี
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
   s6  
  นางสาวธมลวรรณ หลอดทองแดง  

เจ้าหน้าที่