บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  chutikan  
  นางชุติกานต์  สามชูศรี  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
     
kanyapat nongluk chanadda
นางสาวกัณญภัทร  ใหม่เมือง  นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ  นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 satit  silanee  b8
 นายสาธิต  ปุ้งโพธิ์ นางศิลานี  น่วมด้วง นางภัณฑิรา  ดอกไม้ 
 นิติกรปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เจ้าหน้าที่
     
 nantamas jeeranan  kittiyapon 
 นางสาวนันทมาศ  อินทร์ฉาย นางสาวจีระนันต์  ผลกาย นางสาวกฤษติยาภรณ์  ภายภิภพ 
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่