บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
  a1  
  นางชนิดาภา  เดชคลัง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
rungtip admin_payakorn vichaw
นางรุ่งทิพย์  จงประสิทธิ์  นายปัฐกร  เจริญธนาการ  นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 (ช่วยราชการ)
     
 a6 supranee   wilawan
 นางสาวน้องนุช ถนอมผิว นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร 
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
     
 tim  a13 a8 
 นางลัคนา  เกตุมณี นางนฤมล  มีกลิ่น นายอนุชา  ใจดี
 พนักงานทำความสะอาด  พนักงานทำความสะอาด  พนักงานขับรถยนต์
     
   DSC_5729  
  นายสันติ  ทองเสงี่ยม

 พนักงานขับรถยนต์