บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
  a1  
  นางชนิดาภา  เดชคลัง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
rungtip admin_payakorn vichaw
นางรุ่งทิพย์  จงประสิทธิ์  นายปัฐกร  เจริญธนาการ  นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 (ช่วยราชการ)
     
a7   a6 supranee 
 นางเสาวรส  แก้วคชชา นางสาวน้องนุช ถนอมผิว นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ 
 พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
     
 wilawan  tim a13 
 นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร นางลัคนา  เกตุมณี นางนฤมล  มีกลิ่น
 เจ้าหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด  พนักงานทำความสะอาด
     
 a8  DSC_5729  
 นายอนุชา  ใจดี นายสันติ  ทองเสงี่ยม
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์