บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
  p3  
  นายกฤษฎา  คำอาจ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     
p2 P1 p5
นางสาวพุทธชาด  ทองหยวก  นางสาวศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง  นางสาวพิมพ์นิภา  นิยมญาติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
 patcharee  nontawat  
นางสาวพัชรี  มั่นการ นายนนทวัต  คำประดิษฐ์  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ