1DSC_0816

วันที่ 16 มิถุนายน  2558 เวลา09.00 น. นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานในการประชุมการส่งสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8