Webในเครือสพฐ.           แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
รายชื่อข้าราชการครูผู้ได้รับการพิจารณาย้าย (คำร้องขอย้าย 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2557)
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.38 (สุโขทัย-ตาก)ณ...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับคณะวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางนันทา...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557...
Read more...
แจ้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 8 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
Read more...
  ด้วย โครงการเทิดไท้องค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อแม่ของแผ่นดิน ได้จัดทำหนังสือประกอบการศึกษาภาษาเมียนมาร์สำหรับนักเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)ในปี 2558 ในการนี้ขอความร่วมมือสถานศึกษาสนับสนุนซื้อหนังสือภาษาเมียนมาร์ ตามรายละเอียดเและเอกสารที่แนบ
Read more...
Read more...
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมภายในอาคาร กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียด ดังแนบ)
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 2/2557...
Read more...

การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศและห้องเรียน และจำนวนบุคลากร โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน

      ตามที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปฏิทินกำหนดจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ผ่านระบบData Management Center ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากปฏิทินการใช้งบประมาณ ประเภทงบลงทุนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงจำเป็นต้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ประสานงานให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info โดยใช้ username และpassword เดิมของระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน แล้วจึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านระบบData Management Center ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56 ตามกำหนดการเดิมต่อไป สำหรับคู่มือการจัดทำข้อมูลระบบ DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ download ได้ที่ www.bopp-obec.info  ว953 ] [แบบจัดเก็บจำนวนนักเรียนจำนวนบุคลากร]

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐...
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย...
    Academic Skill Competitions EP/MEP...
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสหวิทยาเขตราชบุรี 2 วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 13.00น. สหวิทยาเขตราชบุรี2 โดยมี...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ...
นายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๒) พร้อมด้วยผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน...
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น นายทวีป...
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐...
นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่...
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ...30 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะ ครั้งที่1  โดย : สพร.1 {อ่าน:240 ครั้ง}
29 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3043 การประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง(Road map)ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็นปัจจุบันฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:595 ครั้ง}
28 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/2886 การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างทั้งระบบ  โดย : สพร.2 {อ่าน:951 ครั้ง}
28 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว3003 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:696 ครั้ง}
25 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว 2832 แก้ไขข้อมูลในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจาก มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ  โดย : สพร.2 {อ่าน:6122 ครั้ง}
25 ก.ค. 2557 ตารางฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.57- 8 ก.ค.57  โดย : สพร.2 {อ่าน:633 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2936 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (มัธยม)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1068 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2935 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ประถม)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1073 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการกฎหมายมหชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  โดย : สพร.2 {อ่าน:831 ครั้ง}
23 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว2913 การจัดสรรเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ครั้งที่ 1(1 มษายน 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:2087 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
25 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [โดย : สพม.เขต38]  {อ่าน:276 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต3]  {อ่าน:189 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2557 [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:90 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษาสายงานการสอน [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:75 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ [โดย : สพป.หนองบัวลำภู เขต1]  {อ่าน:170 ครั้ง}
23 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:101 ครั้ง}
23 ก.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:105 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]  {อ่าน:195 ครั้ง}
21 ก.ค. 2557 การขอข้อมูลอัตราจ้างงบประมาณอื่นๆที่อยู่ในสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:163 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:269 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:245 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:188 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:304 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:270 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:255 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้280
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้737
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1698
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4124
mod_vvisit_counterเดือนนี้16681
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19555
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น893525
เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode