Webในเครือสพฐ.           


แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
Read more...
Read more...
สพม.8 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.16 (สงขลา-สตูล) สพม.8 โดย นายศังกร รักชูชื่น...
Read more...
       ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอัคคีภัยจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม...
Read more...
    เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. ...
Read more...
นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการเคลื่อนโลกไปด้วยกัน ที่ประเทศไต้หวัน นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์...
Read more...
   การประชุมคณะกรรมการวางแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 สพม.8 โดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
Read more...
สพม.8 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ++++++ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
Read more...

การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศและห้องเรียน และจำนวนบุคลากร โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน

      ตามที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปฏิทินกำหนดจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ผ่านระบบData Management Center ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากปฏิทินการใช้งบประมาณ ประเภทงบลงทุนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงจำเป็นต้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ประสานงานให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info โดยใช้ username และpassword เดิมของระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน แล้วจึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านระบบData Management Center ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56 ตามกำหนดการเดิมต่อไป สำหรับคู่มือการจัดทำข้อมูลระบบ DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ download ได้ที่ www.bopp-obec.info  ว953 ] [แบบจัดเก็บจำนวนนักเรียนจำนวนบุคลากร]

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

       เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง โดยความอนุเคราะห์ของ พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง  นำเครื่องจักรกลพร้อมกำลังพล ขุดและปรับปรุงสระน้ำ ในเนื้อที่ สวนป่าโรงเรียน 40 ไร่ ข้างโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อค้นหาน้ำใต้ผิวดิน(น้ำที่ขังอยู่ในช่องว่างของดินหรือหิน) ล่าสุดเมื่อวันที่ 16...
       เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง โดยความอนุเคราะห์ของ พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง  นำเครื่องจักรกลพร้อมกำลังพล ขุดและปรับปรุงสระน้ำ ในเนื้อที่...
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและชีววิทยา
7 กันยายน 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีความยินดี  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม...
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ขอนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% โดยครูพ่อครูแม่ ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ครูนพพล  ทองดี และ...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ...
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ...
วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘...
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน...
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...21 ต.ค. 2557 การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ส. 2557  โดย : สพร.3 {อ่าน:663 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  โดย : สพร.1 {อ่าน:887 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  โดย : สพร.3 {อ่าน:420 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4394 การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1318 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุม (ยกเลิกตัวอย่างเดิม ตามเอกสารที่แนบในหนังสือนำส่ง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251)  โดย : สพร.1 {อ่าน:749 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุมแล้ว)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1579 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 แก้ไข ข้อมูล ประกาศ สพฐ.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเพิ่มเติมรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติและหรือผลงานที่มีคุณภาพเทียบคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:3801 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว4278 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:635 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเพิ่มเติมรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติและหรือผลงานที่มีคุณภาพเทียบคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:6571 ครั้ง}
13 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4286 ข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล(P-OBEC)ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:785 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
22 ต.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:95 ครั้ง}
21 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:111 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:54 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:280 ครั้ง}
16 ต.ค. 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:166 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:293 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:135 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 ( 1ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:101 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:95 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:134 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการกลุ่มี่ 2 (อันอับ คศ.4) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:53 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มนบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:164 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:142 ครั้ง}
10 ต.ค. 2557 สำรวจรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2556-2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:289 ครั้ง}
08 ต.ค. 2557 การจัดทำสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:668 ครั้ง}

boss8

นายศังกร  รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

boss1

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3337
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4879
mod_vvisit_counterเดือนนี้15977
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19469
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น949703
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode