Webในเครือสพฐ.           


เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8

 


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สพม.8 โดย นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับ...
Read more...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม...
Read more...
Read more...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ระบบพัสดุ วัสดุและครุภัณฑ์...
Read more...
สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุม...
Read more...
สพม.8 กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2557 ณ สามประสบรีสอร์ท อ.สังขละบุรี...
Read more...
โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.8...
Read more...
สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโลกวิชาการประสาทรัฐฯ PRASARTRAT OPEN...
Read more...

การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศและห้องเรียน และจำนวนบุคลากร โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน

      ตามที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปฏิทินกำหนดจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ผ่านระบบData Management Center ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากปฏิทินการใช้งบประมาณ ประเภทงบลงทุนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงจำเป็นต้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ประสานงานให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info โดยใช้ username และpassword เดิมของระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน แล้วจึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านระบบData Management Center ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56 ตามกำหนดการเดิมต่อไป สำหรับคู่มือการจัดทำข้อมูลระบบ DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ download ได้ที่ www.bopp-obec.info  ว953 ] [แบบจัดเก็บจำนวนนักเรียนจำนวนบุคลากร]

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Skit ละครสั้นภาษาอังกฤษ งาน OPEN HOUSE 2014 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Skit ละครสั้นภาษาอังกฤษ งาน OPEN HOUSE 2014...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ผู้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนระหว่างวันที่ 16-17สิงหาคม 2557 จำนวน12รายการ
        บรรยากาศการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  โดยมีคุณแม่ของนักเรียน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ตัวแทนนักเรียนร่วมกันรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนารถ...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...
วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3437 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:2040 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3438 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:1503 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 12 คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:906 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3380 หนังสือแจ้งสำรวจอัตราว่าง 38ค.(2)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1708 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3344 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6)  โดย : สพร.3 {อ่าน:1251 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3351 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 13 ถึงลำดับที่ 18)  โดย : สพร.3 {อ่าน:549 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3345 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2)  โดย : สพร.3 {อ่าน:292 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3346 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 2)  โดย : สพร.3 {อ่าน:241 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3347 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 9 ถึงลำดับที่ 11)  โดย : สพร.3 {อ่าน:451 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3348 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 4)  โดย : สพร.3 {อ่าน:284 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:20 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:10 ครั้ง}
26 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:95 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:51 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:72 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:17 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:19 ครั้ง}
21 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:119 ครั้ง}
19 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:189 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การส่งรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:248 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:123 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [โดย : สพป.นราธิวาส เขต1]  {อ่าน:92 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. ตามมาตราฐาน สพท.พ.ศ.2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:128 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. ตามมาตราฐาน สพท.พ.ศ.2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:80 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:248 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้565
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้770
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2095
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4780
mod_vvisit_counterเดือนนี้16980
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17837
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น911661
เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode