Webในเครือสพฐ.           


แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
                    ประกาศสอบราคา
Read more...
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 28...
Read more...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.เขต...
Read more...
                    ประกาศสอบราคา
Read more...
                       นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมการเปิดภาคเรียน ติดตามการสอนหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์และการนำค่านิยม 12 ประการ ไปสู่การปฏิบัติ...
Read more...
              ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
Read more...
สพม.8 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2257 เวลา 07.30...
Read more...
Read more...

การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศและห้องเรียน และจำนวนบุคลากร โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน

      ตามที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปฏิทินกำหนดจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ผ่านระบบData Management Center ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากปฏิทินการใช้งบประมาณ ประเภทงบลงทุนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงจำเป็นต้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ประสานงานให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info โดยใช้ username และpassword เดิมของระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน แล้วจึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านระบบData Management Center ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56 ตามกำหนดการเดิมต่อไป สำหรับคู่มือการจัดทำข้อมูลระบบ DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ download ได้ที่ www.bopp-obec.info  ว953 ] [แบบจัดเก็บจำนวนนักเรียนจำนวนบุคลากร]

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

  สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชบุรี 2 จำนวน  2 โรงเรียนร่วมอยู่ด้วยได้แก่ 1.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2.โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา1 ในพระบรมราชานุเคราะห์ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนอื่นใน สพม.8 อีกจำนวน...
  สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชบุรี 2 จำนวน  2 โรงเรียนร่วมอยู่ด้วยได้แก่
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ จำนวน 1...
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2557...
       เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง โดยความอนุเคราะห์ของ พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง  นำเครื่องจักรกลพร้อมกำลังพล ขุดและปรับปรุงสระน้ำ ในเนื้อที่...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ...
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ...
วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘...
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน...
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...28 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4881 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง (ระดับชำนาญการพิเศษ) ใน สพฐ.(ส่วนกลาง) และประประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง (ระดับชำนาญการ) ใน สพฐ.(ส่วนกลาง)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1144 ครั้ง}
28 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4598 การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1481 ครั้ง}
28 ต.ค. 2557 การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดย : สพร.2 {อ่าน:721 ครั้ง}
27 ต.ค. 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)  โดย : สพร.3 {อ่าน:293 ครั้ง}
27 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 2426 เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอลจากงบแปรญัตติ  โดย : สพร.2 {อ่าน:578 ครั้ง}
24 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4544 การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม  โดย : สพร.2 {อ่าน:1230 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  โดย : สพร.1 {อ่าน:1379 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  โดย : สพร.3 {อ่าน:521 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4394 การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1724 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุม (ยกเลิกตัวอย่างเดิม ตามเอกสารที่แนบในหนังสือนำส่ง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251)  โดย : สพร.1 {อ่าน:835 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
30 ต.ค. 2557 ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:46 ครั้ง}
29 ต.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:100 ครั้ง}
29 ต.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:92 ครั้ง}
28 ต.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต2]  {อ่าน:172 ครั้ง}
27 ต.ค. 2557 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:134 ครั้ง}
26 ต.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย : สพม.เขต34]  {อ่าน:246 ครั้ง}
22 ต.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:312 ครั้ง}
21 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:196 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:104 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:412 ครั้ง}
16 ต.ค. 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:242 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:354 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:164 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 ( 1ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:131 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:117 ครั้ง}

boss8

นายศังกร  รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

boss1

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้983
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1037
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3925
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4558
mod_vvisit_counterเดือนนี้21663
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19469
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น955389
เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode