โครงสร้างบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
   

boss8


นายจตุรงค์  สุขแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 


boss8

 

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
   
กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ฯ
กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

a1

b4

p3

s1

wattana114

m1

นางชนิดาภา  เดชคลัง นางชุติกานต์  สามชูศรี นายกฤษฎา  คำอาจ  นายภูวนาถ   คงประพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี.วัฒนา  ตรงเที่ยง 
น.ส.จีรวรรณ สุขสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
admin_payakorn

b2

p2
s2
0003.1 m2
 นาย ปัฐกร  เจริญธนาการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.พุทธชาด  ทองหยวก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
นางฉัฐมา  สินธุเสน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 น.ส.สุวัฒนา กุ้ยรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
a7

b6

P1
s5
DSC_003356 m3
นางเสาวรส  แก้วคชชา
พนักงานราชการ
นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.ศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.สุนีย์  พูนพิทักษ์สกุล 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางศุภร  เสาวัง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา  พิมพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 


p5 DSCF2062 DSC_0016 m9

   นางสาวพิมพ์นิภา นิยมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  นางวาสนา  ป้อมปราณี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
นางสุวิไล  จันทร์สนอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
  นางวันทนา  เกษมสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

  plan_m s6 pojjanaporn114 m6
นางเสาวรส  แก้วคชชา
พนักงานราชการ
  น.ส. พัชรี  มั่นการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
  น.ส.ธมลวรรณ  หลอดทองแดง  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
น.ส.พจนพร  รุ่งทอง
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์  มีสีผ่อง 
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
vichaw
b8
service_05  

m7
นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3
(ช่วยราชการ)
  นางภัณฑิรา  ดอกไม้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 นายชาคริต  ราชนิธยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

   
น.ส.ชลลดา  หมีป่า 
พนักงานราชการ
a6

   

m5
น.ส.น้องนุช ถนอมผิว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
  
 
    
 น.ส.มลฤดี เหลืองศิริ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
a13

   

 


นางนฤมล  มีกลิ่น
พนักงานทำความสะอาด
         
  น.ส.ขนิษฐา  คำวัตร์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารการเงิน
tim
     

DSC_0066


นางลัคนา  เกตุมณีพนักงานทำความสะอาด
 
     
น.ส.ยศวดี คมศักดิ์สินธุ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.มลฤดี เหลืองศิริ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารการเงิน
a8
     

นายอนุชา  ใจดี
พนักงานขับรถยนต์

 
         
DSC_5729          
 
นายสันติ  ทองเสงี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

 
       
 

         
 

 

           

         

 


 
         
 

 
               
 

 

             
           
 
               

น.ส.จันทนาวรรณ ขวัญยืน
 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ