สพม.8 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และโรงเรียนสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี ที่ได้รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 สำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก มาณ โอกาสนี้