Webในเครือสพฐ.           


แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

                         รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่า สพม.8 ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องประชุม...
Read more...
  โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)   
Read more...
     โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ...
Read more...
                      พิธีเปิด กีฬาภายในโรงเรียนประชามงคล (เฟื่องฟ้าเกมส์)
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.8 ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ I...
Read more...
    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพม.8 สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี...
Read more...
images by free.in.th
สพม.8 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯจัดการแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซี่ยน (ASEAN QUITZ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีผล
การแข่งขันได้แก่ จ.ราชบุรี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้ลำดับที่ 1 จ.กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
ได้ลำดับที่ 1

images by free.in.thimages by free.in.th images by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.th

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

7 กันยายน 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีความยินดี  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 4 (กรุงเทพฯ) จำนวน 11 โรงเรียน ที่ได้มาศึกษาดูงาน ณ...
7 กันยายน 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีความยินดี  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม...
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ขอนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% โดยครูพ่อครูแม่ ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ครูนพพล  ทองดี และ...
นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Skit ละครสั้นภาษาอังกฤษ งาน OPEN HOUSE 2014...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...
วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...17 ก.ย. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว3857 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดย : สพร.1 {อ่าน:857 ครั้ง}
16 ก.ย. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท โปรแกรม P-OBEC (ปี 2557.4.2)  โดย : สพร.1 {อ่าน:286 ครั้ง}
16 ก.ย. 2557 แบบรายงานการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:724 ครั้ง}
11 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว3773 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1530 ครั้ง}
09 ก.ย. 2557 ที่ ศธ 04009/ว 3735 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  โดย : สพร.2 {อ่าน:1071 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3688 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:895 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 ตารางเปรียบเทียบการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ  โดย : สพร.2 {อ่าน:1976 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3606 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดย : สพร.1 {อ่าน:4075 ครั้ง}
03 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3610 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:1933 ครั้ง}
03 ก.ย. 2557 ทำบัตรข้าราชการบำนาญ  โดย : สพร.2 {อ่าน:1096 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
15 ก.ย. 2557 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [โดย : สพป.สระบุรี เขต1]  {อ่าน:399 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 รายงานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตไปต่างประเทศ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:174 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:340 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.57) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:333 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการกลุ่มที่ 2 (คศ.4) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:121 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปรับพอ/ลดอัตราเงินเดือน เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/57 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:199 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:280 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ประกาศขึ้นบัญชผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:159 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 สพป.บร.2แจ้งรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2531-2550 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต2]  {อ่าน:137 ครั้ง}
02 ก.ย. 2557 การจัดทสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:269 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:194 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการที่จะครบวาระ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:273 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 รายงานอัตราตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:724 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:498 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:282 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3121
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5571
mod_vvisit_counterเดือนนี้12943
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19576
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น927200
เรามี 160 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode