Webในเครือสพฐ.           


แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 3/2557...
Read more...
รองธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ตัวแทน สพม.8 ร่วมส่งนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557...
Read more...
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต ศน.สุภาพ สิทธิสังข์...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมงานมุทิตา ในงานบุศราลัย สายใยสัมพันธ์ วันเกษียณอยุราชการ...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด สพม.8 จำนวน...
Read more...
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ    ...
Read more...
สพม.8 โดย นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา “MCEU”เปิดประตูสู่อาเซียน...
Read more...
images by free.in.th
สพม.8 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯจัดการแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซี่ยน (ASEAN QUITZ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีผล
การแข่งขันได้แก่ จ.ราชบุรี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้ลำดับที่ 1 จ.กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
ได้ลำดับที่ 1

images by free.in.thimages by free.in.th images by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.th

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและชีววิทยา ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่รูป
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและชีววิทยา
7 กันยายน 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีความยินดี  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม...
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ขอนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% โดยครูพ่อครูแม่ ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ครูนพพล  ทองดี และ...
นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Skit ละครสั้นภาษาอังกฤษ งาน OPEN HOUSE 2014...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...
วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...01 ต.ค. 2557 สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2556-2557ฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:894 ครั้ง}
30 ก.ย. 2557 ประกาศ สพฐ. รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(เพิ่มเติม)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1217 ครั้ง}
24 ก.ย. 2557 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:1899 ครั้ง}
17 ก.ย. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว3857 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดย : สพร.1 {อ่าน:2097 ครั้ง}
16 ก.ย. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท โปรแกรม P-OBEC (ปี 2557.4.2)  โดย : สพร.1 {อ่าน:633 ครั้ง}
16 ก.ย. 2557 แบบรายงานการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1283 ครั้ง}
11 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว3773 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1893 ครั้ง}
09 ก.ย. 2557 ที่ ศธ 04009/ว 3735 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  โดย : สพร.2 {อ่าน:1228 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3688 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:1008 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 ตารางเปรียบเทียบการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ  โดย : สพร.2 {อ่าน:2104 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
01 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:153 ครั้ง}
24 ก.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:829 ครั้ง}
19 ก.ย. 2557 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูตำแหน่งตามมาตร 38 ค(2) ครั้งที่ 1 ( 1เมษายน 2557)เพิ่มเติม [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:402 ครั้ง}
19 ก.ย. 2557 รายงานข้อมูลฐานเงินเดือนข้าราชการครู [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:260 ครั้ง}
19 ก.ย. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแลุบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38ค(2) ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557)เพิ่มเติม [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:184 ครั้ง}
15 ก.ย. 2557 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [โดย : สพป.สระบุรี เขต1]  {อ่าน:706 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 รายงานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตไปต่างประเทศ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:261 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:501 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.57) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:480 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการกลุ่มที่ 2 (คศ.4) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:186 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปรับพอ/ลดอัตราเงินเดือน เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/57 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:287 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:382 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ประกาศขึ้นบัญชผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:234 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 สพป.บร.2แจ้งรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2531-2550 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต2]  {อ่าน:204 ครั้ง}
02 ก.ย. 2557 การจัดทสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:367 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้533
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้678
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2446
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3866
mod_vvisit_counterเดือนนี้1211
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19469
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น934937
เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode