Webในเครือสพฐ.           

ด่วนที่สุด !!!.....ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามโครงการเร่งด่วนในการปฏิบัติงานระยะที่ 1 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่    http://210.246.188.154/obec/login.php ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  

แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
รายชื่อข้าราชการครูผู้ได้รับการพิจารณาย้าย (คำร้องขอย้าย 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2557)
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


สพม.8 นำโดย นางชนิดาภา เดชคลัง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้แทน สพม.8 และคณะ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหาสามัคคีมหากุศล...
Read more...
สพม.8 โดย นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หงษ์...
Read more...
สพม.8 โดย นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี วันเกียรติยศ...
Read more...
 
Read more...
     ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดส่งลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชิติ NORJAM 2014 ระหว่างวันที่ 9 - 16...
Read more...
ขอแสดงความเสียใจกับ ผอ.ณรงค์  สุทธิวิรัช   ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  จ.ราชบุรี ที่สูญเสีย คุณแม่หงษ์   สุทธิวิรัช   มารดาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557   ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  ...
Read more...
สพม.8 จัดการประขุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลดความเหมาะสมและรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี...
Read more...
เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เป็นวันระพี จึงขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ในจังหวัดราชบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายเบื้องต้น หากโรงเรียนใดประสงค์ จะเข้าร่วมให้แจ้ง โดยตรงที่ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ราชบุรี (08 1378 6144)...
Read more...
images by free.in.th
สพม.8 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯจัดการแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซี่ยน (ASEAN QUITZ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีผล
การแข่งขันได้แก่ จ.ราชบุรี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้ลำดับที่ 1 จ.กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
ได้ลำดับที่ 1

images by free.in.thimages by free.in.th images by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.th

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

    Academic Skill Competitions EP/MEP เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
    Academic Skill Competitions EP/MEP...
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสหวิทยาเขตราชบุรี 2 วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 13.00น. สหวิทยาเขตราชบุรี2 โดยมี...
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามโครงการ To Be Number One  ระดับเพชรปีที่ 2 หนึ่งเดียวของประเทศ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน งานสภากาแฟ เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2557

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. นายปกรณ์...
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ...
ด่วนมาก! สพฐ. ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ ถึง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ....
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
23 มิถุนายน 2557 นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา...23 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว2913 การจัดสรรเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ครั้งที่ 1(1 มษายน 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:248 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดย : สพร.1 {อ่าน:233 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2876 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (38 ค.)  โดย : สพร.3 {อ่าน:956 ครั้ง}
21 ก.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการกฎหมายมหชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  โดย : สพร.2 {อ่าน:948 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย  โดย : สพร.1 {อ่าน:794 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)ระหว่างวันที่ 16-26 กค.57  โดย : สพร.1 {อ่าน:2353 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดย : สพร.1 {อ่าน:2342 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:947 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2683 การร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:564 ครั้ง}
09 ก.ค. 2557  โดย : สพร.3 {อ่าน:90 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
23 ก.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:8 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]  {อ่าน:65 ครั้ง}
21 ก.ค. 2557 การขอข้อมูลอัตราจ้างงบประมาณอื่นๆที่อยู่ในสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:106 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:195 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:188 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:113 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:248 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:204 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:180 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:123 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:287 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่าง [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:567 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:230 ครั้ง}
26 มิ.ย. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)ในเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:752 ครั้ง}
26 มิ.ย. 2557 ข้าราชการครูขออนุญาตไปต่างประเทศ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:282 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้211
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้654
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1567
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3730
mod_vvisit_counterเดือนนี้12426
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19555
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น889270
เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode