ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศร่างขอบเขตของงาน

- ประกาศราคากลาง

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา