ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีพุทธศักราช 2562

-  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และความโปร่งใส 

-  ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และความโปร่งใส 

 -  ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

-  A Declaration of Intent on Administration