บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
  m1  
  นางสาวจีรวรรณ  สุขสมบูรณ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
     
m2 m3 chompoonuch
นางสาวสุวัฒนา  กุ้ยรักษา  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์  นางชมพูนุท  บุญชูชีพ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
 m9  m6 m7 
 นางวันทนา  เกษมสิทธิ์ นางพรทิพย์  มีสีผ่อง นางสาวชลลดา  หมีป่า 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  พนักงานราชการ
     
 monruedee  sittapon  wanitcha
 นางสาวมลฤดี  เหลืองศิริ นางสาวสิทธาภรณ์  ตู้จินดา นางสาววณิชชา  อุระวัฒน์ 
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่