บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
  m1  
  นางสาวจีรวรรณ  สุขสมบูรณ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
     
m2 m3 chompoonuch
นางสาวสุวัฒนา  กุ้ยรักษา  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์  นางชมพูนุท  บุญชูชีพ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
 rungtip  m9 m6 
 นางรุ่งทิพย์  จงประสิทธิ์ นางวันทนา  เกษมสิทธิ์ นางพรทิพย์  มีสีผ่อง 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
 m7  monruedee  wanitcha
 นางสาวชลลดา  หมีป่า นางสาวมลฤดี  เหลืองศิริ นางสาววณิชชา  อุระวัฒน์ 
 พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
     
   sittapon  
  นางสาวสิทธาภรณ์  ตู้จินดา

 เจ้าหน้าที่