บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
  DSC_0016  
  นางสุวิไล  จันทร์สนอง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
     
sp wattana114 pojjanaporn114
นางศุภร  เสาวัง  ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ตรงเที่ยง  นางสาวพจนพร  รุ่งทอง
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
 chayapon  napitchaya chotip 
 นายชยพล เพชรพิมล นางณพิชญา เพชรพิมล นางช่อทิพย์ อินทรักษา 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     
wananuch   DSC_0066  
 นางสาววนานุช แวงอุ้ย นางสาวยศวดี คมศักดิ์สินธุ์ นางสาววราภรณ์  กรรณสูต 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่