บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
  a1  
  นางชนิดาภา  เดชคลัง  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
admin_payakorn a7 vichaw
นายปัฐกร  เจริญธนาการ  นางเสาวรส  แก้วคชชา  นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  พนักงานราชการ  ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 (ช่วยราชการ)
     
 a6  supranee wilawan 
 นางสาวน้องนุช ถนอมผิว นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร 
 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
     
 a13  tim a8 
 นางนฤมล  มีกลิ่น นางลัคนา  เกตุมณี นายอนุชา  ใจดี 
 พนักงานทำความสะอาด  พนักงานทำความสะอาด  พนักงานขับรถยนต์
     
   DSC_5729  
  นายสันติ  ทองเสงี่ยม

 พนักงานขับรถยนต์