สารสนเทศด้านอาชีพ

 -   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561  

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2562 

 เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ 

 อาชีพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

จังหวัดราชบุรี

 รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

 

จังหวัดกาญจนบุรี

 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2561