กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร