ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน  

 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล