แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

 รายงานผล มิถุนายน 2561 

 รายงานผล มกราคม 2561 

 ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 ราคากลาง DLIT 

 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ DLIT 

 แผนจัดจ้างพัฒนาครูแกนนำอังกฤษ BOOT CAMP 

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน