กลุ่มอำนวยการ

-  คู่มือการใช้  MyOffice  สำหรับโรงเรียน
แบบใบลาพักผ่อน
- ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
- แบบยกเลิกวันลา
- ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- แบบขอใช้ห้องประชุมและอาหารว่าง
- แบบบันทึกการเปลี่ยนเวร
- บันทึกการปฏิบัติงานลูกจ้าง
- แบบถ่ายเอกสาร

 กลุ่มนโยบายและแผน

- บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562
ไฟล์บรรยาย อ.สุรินทร์
- ไฟล์บรรยาย อ.คำภา
-  ไฟล์บรรยาย อ.วันชัย
-  ไฟล์บรรยาย อ.ถนอมวรรณ
-  แบบขอใช้ข้อมูลสารสนเทศ
บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน payment 2558-2559

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 -  แบบขอลาออกจากราชการ 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
- บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมในงบประมาณ
- แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
- แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
- ใบสำคัญรับเงิน
- สัญญาการยืนเงิน (แบบ 8500)
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถยนต์ส่วนตัว) (แบบ 111)

-  รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 60
-  รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 60