DSC_0790_Xe847

วันที่ 12 มิถุนายน  2558 เวลา10.00 น. นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และคณะเจ้าที่  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  ที่มาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8