โครงสร้างบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
   

boss8


นายจตุรงค์  สุขแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 


boss8

 

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
   
กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ฯ
กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

a1

b4

p3

s1

wattana114

m1

นางชนิดาภา  เดชคลัง นางชุติกานต์  สามชูศรี นายกฤษฎา  คำอาจ  นายภูวนาถ   คงประพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี.วัฒนา  ตรงเที่ยง 
น.ส.จีรวรรณ สุขสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
admin_payakorn

b2

p2
s2
DSC_003356 m2
 นายปัฐกร  เจริญธนาการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.พุทธชาด  ทองหยวก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
นางฉัฐมา  สินธุเสน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางศุภร  เสาวัง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 น.ส.สุวัฒนา กุ้ยรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
a7

kanyapat

P1
s5
DSC_0016 m3
นางเสาวรส  แก้วคชชา
พนักงานราชการ
นางสาวกัณญภัทร
ใหม่เมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
น.ส.ศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.สุนีย์  พูนพิทักษ์สกุล 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิไล  จันทร์สนอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา  พิมพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ 
vichaw nongluk p5 sorapong pojjanaporn114
นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3
(ช่วยราชการ)
  นางนงลักษณ์  
หมื่นชำนาญ
  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์นิภา นิยมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
น.ส.พจนพร  รุ่งทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
  นางชมพูนุท บุญชูชีพ
นัก
วิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
a6 chanadda patcharee DSCF2062
rungtip
น.ส.น้องนุช ถนอมผิว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
 นางสาวชนัดดา บุบผามาศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส. พัชรี  มั่นการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
  นางวาสนา  ป้อมปราณี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
นายชยพล เพชรพิมล
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งทิพย์ จงประสิทธิ์
นัก
วิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
supranee   nontawat    s6
m9
น.ส.สุปราณี เปียวิเศษ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
  นายสาธิต ปุ้งโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
 นายนนทวัต คำประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 น.ส.ธมลวรรณ
หลอดทองแดง
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
นางณพิชญา เพชรพิมล
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ 

นางวันทนา  เกษมสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
wilawan silanee service_05    

m6
น.ส.วิลาวัณย์ เสาร์เพชร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
นางศิลานี น่วมด้วง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน  
 นายชาคริต  ราชนิธยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
    
นางช่อทิพย์ อินทรักษา
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
นางพรทิพย์  มีสีผ่อง 
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน 
a13 b8
   

 

m7
นางนฤมล  มีกลิ่น
พนักงานทำความสะอาด
   นางภัณฑิรา  ดอกไม้ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     
นางสาววนานุช แวงอุ้ย
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
น.ส.ชลลดา  หมีป่า 
พนักงานราชการ
tim nantamas        DSC_0066  monruedee  

 


นางลัคนา  เกตุมณี
พนักงานทำความสะอาด
 นางสาวนันทมาศ
อินทร์ฉาย
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     
น.ส.ยศวดี คมศักดิ์สินธุ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศฯ
 น.ส.มลฤดี เหลืองศิริ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
a8
     

นายอนุชา  ใจดี
พนักงานขับรถยนต์
  นางสาวจีระนันต์ ผลกาย
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     

 นางสาววราภรณ์ กรรณสูต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศฯ

 นางสาววณิชชา อุระวัฒน์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
DSC_5729
     
sittapon
นายสันติ  ทองเสงี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
  นางสาวกฤษติยาภรณ์
ภายภิภพ

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     

 

 นางสาวสิทธาภรณ์ ตู้จินดา 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน