ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการข้อมูลชายหญิงรวม
ผู้บริหาร 49 25 74
ภาษาไทย 12 142 154
คณิตศาสตร์ 49 142 191
วิทยาศาสตร์ 64 144 208
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 68 128 196
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 38 115
ศิลปะ 53 35 88
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 125 149 274
ภาษาต่างประเทศ 49 230 279
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 31 57 88
อื่น ๆ 0 0 0
รวม 577 1090 1667