รายชื่อสถานศึกษา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   (เรียงตามรหัสเลขที่หนังสือราชการ)

                 ชื่อโรงเรียน        ชื่อผู้บริหาร         
   เลขที่  ถนน  ตำบล    อำเภอ  จังหวัด โทรศัพท์
01 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นายนิวัตร  วงศ์วิลัย 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 032-337302
02 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นายมงคล  ชื่นชม 421 ถนนยุติธรรม เมือง ราชบุรี 032-337039
03 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายนัทที พัฒนะผล 196 หมู่ 7 ต.อ่างทอง เมือง ราชบุรี 032-352018
04 โรงเรียนแคทรายวิทยา
ต.คูบัว เมือง ราชบุรี 032-352259  
05 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง นายวรรณชัย  รังษี 75 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ บ้านโป่ง ราชบุรี 032-221140
06 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ ถนนทรงพล ต.บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 032-211415
07 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม นางจันทรา เรือนทองดี 100 หมู่ 4 ต.กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 032-291252
08 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค 100 หมู่ 8 ต.หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 032-372630
09 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายวรากุล หงษ์เทียบ หมู่ 8 ต.คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 032-231182
10 โรงเรียนหนองโพวิทยา นายเจษฎา ธีระตระกูล หมู่ที่ 9 ต.หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 032-389-491
11 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา นายอภิเชษฐ์ เกตุกร หมู่ที่ 7 ต.ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 032-234714-5
12 โรงเรียนช่องพรานวิทยา นายมณเฑียร  สุดฮะ 158 หมู่2 ต.เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 032-359217
13 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายจรัญ  สุขเสรี หมู่ที่ 5 ต.ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-241004
14 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นายพงษ์ดนัย  เดชเดชาโชติ 94 หมู่ที่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-248109
15 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี น.ส.เขมิกา จุฬารมย์ 188 หมู่ที่ 2 ต.ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-267369
16 โรงเรียนเนกขัมวิทยา น.ส.โสภา ขำเจริญ 81 หมู่ที่ 4 ต.แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-720380
17 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา น.ส.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล 159 หมู่ 3 ต.บางแพ บางแพ ราชบุรี 032-381186
18 โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว หมู่ 7 ต.โพหัก บางแพ ราชบุรี 032-387253
19 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ นายสมยศ  บุญเจริญ 1/1 หมู่ 2  ต.จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 032-261390
20 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นายคม พิริยวุฒิกรอุดม หมู่ที่ 2 ต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 032-265300
21 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นายศิริชัย ทองหน้าศาล  2 หมู่ 2 ต.ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 032-281056
22 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา นายสมมาต โพธิ์ทอง 152 หมู่ 15 ต.ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 032-228227
23 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นายสุรินทร์  สำลี 170 หมู่ 2 ต.อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 032-719222
24 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์ 309 หมู่1 ต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 032-395152
25 โรงเรียนบ้านคาวิทยา น.ส.สายฝน  ภานุมาศ 252 หมู่ 1 ต.บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 032-721011
26 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ นางปิยนุช โรจนกุล 115 หมู่ 5 ตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 032-399226
27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นายณรินทร์  ชำนาญดู
65 ถนนคูเมือง ต.บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-511060
28 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี นายคณิต  ชูลาภ
279 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-589242
29 โรงเรียนเทพมงคลรังษี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล 16 ถนนเจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-511320
30 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นายไชยพร  มะลิลา 50 ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 034-591016
31 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นางวิชญาณี  บุญทวี 20 หมู่ 3 ต.ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 034-634439
32 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก นางอโนทัย  ทัณกาศ 567 ต.บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 034-581235
33 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต นายศุภากร  เมฆขยาย หมู่ 2 ตำบลหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 034-646281
34 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม นายอำนาจ ทัดสวน 80 หมู่ 2 ต.ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 034-696120
35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายสุริยะ  จันทร์สนอง 144 ม.4 ตำบลท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-541044
36 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นายศิวรัตน์ พายุหะ 164 หมู่ที่ 16 ตำบลพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-643103
37 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ น.ส.สุนันทา พร้าวตะคุ ต.เขาสะพายแร้ง ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-517865
38 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา นายจำนงค์  ภักดี 65 หมู่ 5 ต.เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-540254
39 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม น.ส.มนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา 11/12 ม.1 ต.ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-561985
40 โรงเรียนวิสุทธรังษี นายหงษ์ดี  ศรีเสน 32 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-531447
41 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน์ 141 หมู่ 1 ต.ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611034
42 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นายประวิทย์  สิงห์เรือง 180 หมู่ 1 ต.หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-586114
43 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ นายบุญเลิศ แสวงทอง หมู่ 1 ต.ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-658444
44 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นางนุชนาถ สอนสง ต. หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-644075
45 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นายทำนุ  วงษ์น้อย 154 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-517195
46 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา นายยงยุทธ สงพะโยม 31 ต.ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 034-599746
47 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา 84 หมู่ 6 ต.ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 034-532081
48 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นายเจริญ พรหมมา 161/1 หมู่ที่ 3  ต.หนองลู สังขละ กาญจนบุรี 034-595027
49 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ นายพยนต์  ขำขจร
12 หมู่ 3  ต.พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 034-579228
50 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม นางพัชรี  จิรจีรังชัย 260 หมู่ 7 ต.รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 034-571396
51 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ 88 หมู่ 5 ต.เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 034-576210
52 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายประมวล  ศรีบูจันดี 404 หมู่ที่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-642023
53 โรงเรียนประชามงคล นางอรณิชชา  คชนา หมู่ 4 ต.สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 034-519528
54 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม นายสรศักดิ์   ไสยะหุต ต.หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 034-645225
55 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นางสาวภัทรนันท์  เพิ่มพูล 121 หมู่ 2 ต.สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 034-568218