สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

20 พ.ย. 2557หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น้้าหนัก ๗๐ แกรม จ้านวน ๔,๐๐๐ รีม
เรียน :   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -

เนื้อหา


กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).20-11-2014-11-48-2920141120114810-23431.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).20-11-2014-11-48-2920141120114736-29899.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่3).20-11-2014-11-48-2920141120114749-31873.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่4).20-11-2014-11-48-2920141120114802-4315.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 364 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th