สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

23 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอนอนนักเรียน จำนวน 2 หลัง
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ด้วยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546  สั่ง    วันที่  8 กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียน  จำนวน 2 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 588,600.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).23-10-2014-8-27-452014102382730-17645.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 347 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th