สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

23 ส.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

              ด้วยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.. 2552 อาศัยอำนาจตามคาสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

1. ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา คือ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ค่าตอบแทน 15,960 บาท/เดือน

- สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.. 2547

- ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ พ.. 2559

กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ► ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 872 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th