สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

16 ส.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 50 เครื่อง
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 50 เครื่อง
กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ► ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 434 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th