สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

27 มิ.ย. 2556หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์ โครงการเพชรกาญจนา ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

โครงการเพชรกาญจนา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มงาน: ประชาสัมพันธ์[ประทีป]
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ► ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 553 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th